Гар Утас

ҮҮРЭН ХОЛБООНЫ ОПЕРАТОРЫН ДУГААР БАРЬЦААЛСАН ЗЭЭЛ

 • Хүү тооцох хугацаа:          30 хоног

 • Хүү:                                        3.8%

 • Алданги гүйцэтгээгүй үүргийн үнийн дүнгийн 0.2%

 • Зээл тооцох хамгийн бага хугацаа: 7 хоног

 • Явцын дунд үндсэн зээлээс мөнгө хасуулж, нэмүүлэх боломжтой

ҮҮРЭН ХОЛБООНЫ ДУГААР БАРЬЦААЛАН ЗЭЭЛ АВАХАД ЗЭЭЛДЭГЧ НЬ ДАРААХ БИЧИГ БАРИМТЫГ БҮРДҮҮЛСЭН БАЙХ ШААРДЛАГАТАЙ:

 1. Хувь хүний эзэмшлийн дугаар:

  1. Эзэмшигч иргэний үнэмлэхтэйгээ өөрийн биеэр

  2. Мобиком, юнителийн гэрээ шилжсэн хуудас /гэрээ шилжүүлэхэд салбар дээр өөрийн биеэр ирж гэрээ шилжүүлэх албан бичиг авч шилжүүлэх/

 2. Аж ахуй нэгж байгууллагын эзэмшлийн дугаар:

  1. Аж ахуй нэгжийн гэрчилгээ

  2. Аж ахуй нэгжийн дүрэм

  3. Гүйцэтгэх захирал иргэний үнэмлэхтэйгээ өөрийн биеэр

  4. Аж ахуй нэгжийн тамга тэмдэг бүхий албан бичиг /зээл хүссэн, дугаарын гэрээ шилжүүлэх/

  5. Мобиком, юнителийн гэрээ шилжсэн хуудас

БАРЬЦААЛСАН ДУГААРЫГ ЭРГҮҮЛЭН АВАХАД:

 • Эзэмшигч барьцаанд тавьсан дугаарыг өөр хүний нэр дээр шилжүүлэх бол урьдчилан өөрийн биеэр ирж итгэмжлэгдсэн этгээдэд тухайн дугаарын нэр шилжүүлэх албан бичгийг олгох зөвшөөрөл үйлдсэн тохиолдолд итгэмжлэгдсэн этгээд өөрийн нэр дээр гэрээ шилжүүлэх албан бичгийг авах эрхтэй.

 • Эзэмшигч барьцаанд тавьсан дугаарыг өөр хүний нэр дээр шилжүүлэх хүсэлтэй бөгөөд өөрийн биеэр ирж чадахгүй тохиолдолд нотариатаар баталгаажуулсан итгэмжлэл бүхий этгээд өөрийн нэр дээр дугаарын гэрээ шилжүүлэх албан бичгийг авах эрхтэй.